Vraag en antwoord

We krijgen geregeld vragen binnen over dit project. De meest relevante en voorkomende vragen verzamelen we hier. Heeft u zelf een vraag, of wilt u iets aanvullen? Laat het ons weten via de contact.

 1. Hoe zijn de plannen voor A4 Haaglanden-N14 ontstaan?
 2. Wat gaat er precies gebeuren?
 3. Wat is het doel van de maatregelen?
 4. Wat is de planning?
 5. Kan de omgeving meedenken over de verkenning?
 6. Wat kosten de maatregelen?
 7. Waarom is er een scope-uitbreiding?
 8. Kruisingen N14: Waarom wordt de N14 niet uitgevoerd conform Rijksstructuurvisie 2012?
 9. Wat zijn Poorten en Inprikkers?
 10. Welke partijen zijn betrokken bij het project?
 11. Wat is de relatie met de RijnlandRoute?
 12. Wat is de relatie tussen het project Verkenning A4 Burgerveen-N14 en Planuitwerking A4 Haaglanden-N14?
 13. Waarom wordt in de onderzoeken en maatregelenbeschrijving gesproken over capacitetisverruiming: er komen toch niet op alle plekken rijstroken bij?
 14. Waarom wordt er niet meer ingezet op openbaar vervoer om de verkeersproblemen op te lossen?
 15. Waarom wordt er een milieueffectenrapportage (project-MER) opgesteld? 

1. Hoe zijn de plannen voor de A4 Haaglanden-N14 ontstaan?

Uit onderzoek in 2008 bleek al dat ingrijpen op de A4 Passage nodig is. Dit traject van de snelweg loopt van de N14 tot aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk en is één van de belangrijkste toegangswegen tot Rijswijk en Den Haag. Als er niets gebeurt, dan krijgen Rijswijk en Den Haag in de komende decennia met grote verkeersknelpunten te maken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en het toenmalige stadsgewest Haaglanden deden in 2011 onderzoek naar mogelijke oplossingen. Daaruit kwam een samenhangend pakket aan verschillende maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat de regio Haaglanden goed bereikbaar blijft. De Tweede Kamer stemde in 2012 met de maatregelen in.

Terug naar boven


2. Wat gaat er precies gebeuren?

Het project A4 Haaglanden-N14 bestaat uit verschillende maatregelen. Zo komen er nieuwe rijstroken op de A4 Passage, de snelweg tussen de N14 en de Prinses Beatrixlaan in Rijkswijk. De A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en de aansluiting Den Hoorn krijgt een extra rijstrook. Ook knooppunt Ypenburg, de N211 en verschillende op- en afritten worden aangepakt. Lees meer over de maatregelen die staan bij tracé .

Terug naar boven


3. Wat is het doel van de maatregelen?

De regio Den Haag (Haaglanden) moet goed bereikbaar blijven, zowel voor bedrijven als inwoners. De maatregelen op de A4 Haaglanden-N14 moeten de doorstroming op A4 en de N14 en de bereikbaarheid van de regio Den Haag verbeteren.

Terug naar boven


4. Hoe is de planning?

Onder het kopje Planning leest u meer over de planning en de fase waarin het project zich nu bevindt

Terug naar boven


5. Kan de omgeving meedenken over de verkenning?

Ja, samenwerken met onze belanghebbenden vinden we heel belangrijk. Hier leest u er meer over.

Terug naar boven


6. Wat kosten de maatregelen?

Het Rijk heeft 453 miljoen euro (MIRT-projectenoverzicht van 2018) gereserveerd voor de A4 Haaglanden-N14. Dit is inclusief een bijdrage van 30 miljoen voor de aanpassing van de Prinses Beatrixlaan, waarvan de gemeente Rijswijk initiatiefnemer is.

Terug naar boven

7. Waarom is er een scope-uitbreiding?

Door de verdere groei van de hoeveelheid verkeer ontstaan knelpunten op het traject ten zuiden van de aansluiting Den Hoorn door de overgang van 2x3 naar 2x2 rijstroken:

 • Op de A4 rechts (in de richting Rotterdam) ter hoogte van de rijstrookbeëindiging bij aansluiting Den Hoorn en in iets mindere mate ter hoogte van toerit Delft-zuid;
 • In omgekeerde richting is sprake van een knelpunt bij de rijstrookbeëindiging ter hoogte van aansluiting Delft-zuid.

Met de verkeersanalyse is aangetoond dat de uitbreiding met nieuwe rijstroken tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel zinvol is. De verbreding hoeft niet over het gehele traject Den Hoorn-Ketheltunnel te gebeuren. Met name in de richting van de Ketheltunnel naar Den Hoorn heeft het traject al (groten)deels drie rijstroken.

Terug naar boven


8. Kruisingen N14: Waarom wordt de N14 niet uitgevoerd comform de Rijksstructuurvisie van 2012?

Uit recent onderzoek blijkt dat het ontwerp op hoofdlijnen uit de Rijksstructuurvisie van 2012 niet gerealiseerd kan worden. In het kader van de planuitwerking wordt gekeken naar mogelijke maakbare oplossingen.

Terug naar boven


9. Wat zijn Poorten en Inprikkers?

Poorten zijn knooppunten op een doorgaande rijksweg om de stad in en uit te gaan. Inprikkers zijn belangrijke wegen om verschillende bestemmingen in de Den Haag of Haaglanden te kunnen bereiken.

Terug naar boven


10. Welke partijen zijn betrokken bij het project?

Rijkswaterstaat werkt binnen het project A4 Haaglanden-N14 samen met de provincie Zuid- Holland, de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland en de gemeenten Den Haag, Midden Delfland, Westland, Rijswijk, Delft, Vlaardingen, Schiedam, Vlaardingen en Leidschendam- Voorburg. Tevens heeft Rijkswaterstaat contact met overige direct betrokken stakeholders zoals Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, politie, Veiligheidsregio Haaglanden, Haaglanden Medisch Centrum en The Mall of The Netherlands. Daarnaast vindt er regelmatig afstemming plaats met gerelateerde projecten, zoals de Blankenburgverbinding, de Rotterdamsebaan, de Rijnlandroute en de Verkenning A4 Burgerveen – N14.

Terug naar boven


11. Wat is de relatie met de RijnlandRoute?

In het kader van de Rijnlandroute wordt de A4 tussen de N14 en Vlietland over een lengte van ruim 5 kilometer verbreed van 2×3 naar 2×4 rijstroken. In mei 2018 is de aannemer gestart met de verbreding. Naar verwachting is de verbreding in het najaar van 2018 gereed. Deze werkzaamheden staan los van de projecten Verkenning A4 Burgerveen-N14 en de Planuitwerking A4-Haaglanden-N14. Wel wordt de Rijnlandroute in de verkeersberekeningen en verdere onderzoeken meegenomen.

Terug naar boven


12. Wat is de relatie tussen de projecten Verkenning A4 Burgerveen-N14 en de A4 Planuitwerking Haaglanden-N14?

De A4 is de drukste weg van Nederland. De snelweg verbindt Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Zowel bij Den Haag als bij Leiden staan regelmatig files. A4 Verkenning en Planuitwerking zijn 2 projecten die zich in verschillenden fasen bevinden. Wel werkt Rijkswaterstaat met één projectteam en worden waar mogelijk thema’s gezamenlijk uitgewerkt, bijvoorbeeld Smart Mobility. De aansluiting A4-N14 bevindt zich in de planstudie Haaglanden-N14.

Terug naar boven

13. Waarom wordt in de onderzoeken en maatregelenbeschrijving gesproken over 'capaciteitsverruiming': er komen toch niet op alle plekken rijstroken bij? 

Capaciteitsverruiming is niet hetzelfde als extra asfalt. De kruisingen op de N14 zorgen er bijvoorbeeld voor dat er meer verkeer ongehinderd kan doorstromen; ook dat is capaciteitsverruiming.

Terug naar boven


14. Waarom wordt er niet meer ingezet op openbaar vervoer om de verkeersproblemen op te lossen?

In het onderzoek voorafgaand aan de Rijksstructuurvisie uit 2012 is wel aandacht besteed aan de ontwikkelingen op gebied van OV. In de “Notitie Vervolgwerkzaamheden Openbaar Vervoerprojecten (Notitie OV)” wordt verduidelijkt in welke context de OV-vraagstukken van de MIRT Verkenning Haaglanden verder worden verkend en uitgewerkt.

Terug naar boven


15. Waarom wordt er een milieueffectenrapportage (project-MER) opgesteld? 

De project-MER brengt de milieueffecten van de beoogde maatregelen voor de A4 en de N14 in kaart. Het doel is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over het project. Per maatregel wordt aangegeven wat die naar verwachting betekent voor het milieu. De project-MER wordt meegenomen bij het besluit of geplande maatregelen wel of niet moeten doorgaan. Ook wordt bekeken hoe eventuele negatieve effecten op de omgeving verminderd kunnen worden door aanvullende maatregelen zoals onder andere tunnels, geluidsschermen, ecoducten etc.

Terug naar boven


 

Cookie-instellingen