Planning

De werkzaamheden van de A4 Haaglanden-N14 starten naar verwachting in 2023. In de planuitwerking onderzoeken we het projectgebied en voeren we waar nodig voorbereidende werkzaamheden uit. 

Een tijdlijn van de projectplanning tot aan het vastgesteld Tracébesluit ziet u hieronder.

Planuitwerking A4 Burgerveen-N14 - klik voor tekstversie

Deze planuitwerkingsfase bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen:

OTB en MER

Het opstellen van een ontwerptracébesluit (OTB) en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het OTB toont aan welke maatregelen de minister neemt om het project te realiseren en het MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart. Iedereen kan zijn zienswijzen op het OTB indienen. Dat kan zes weken lang, vanaf de dag dat het OTB ter inzage wordt gelegd.

Tracébesluit

Het opstellen van een tracébesluit (TB). Tegen dit tracébesluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan. Volgens artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden die op het OTB al zienswijzen hebben ingediend (of wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dat niet heeft gedaan), beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor indienen van een beroepschrift is zes weken, vanaf de dag dat het tracébesluit ter inzage is gelegd.