Planning

De werkzaamheden van de A4 Haaglanden-N14 starten naar verwachting in 2023. In de planuitwerking onderzoeken we het projectgebied en voeren we waar nodig voorbereidende werkzaamheden uit. 

Een tijdlijn van de projectplanning tot aan het vastgesteld Tracébesluit ziet u hieronder.

Planuitwerking A4 Burgerveen-N14 - klik voor tekstversie

Het project A4 Haaglanden-N14 bevindt zich in de planuitwerkingsfase.
Deze fase bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen:

Het opstellen van een ontwerptracébesluit (OTB) en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het OTB beschrijft welke maatregelen de minister neemt. Denk hierbij aan een beschrijving van de wegaanpassing en maatregelen om de gevolgen zoals verkeerstoename en geluid te beperken. Het OTB bestaat uit een besluittekst, een toelichting en plankaarten. Als bijlagen zijn de milieueffectrapportage en de milieuonderzoeken bijgevoegd. Na vaststelling door de minister wordt het OTB gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. De beantwoording van de zienswijzen zal worden opgenomen in de Reactienota. Deze wordt bij de publicatie van het tracébesluit (TB) openbaar gemaakt.

Op basis van het OTB en de eventuele wijzigingen naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen wordt het TB vastgesteld. Tegen dit TB kan beroep bij de Raad van State worden ingediend gedurende zes weken na openbaarmaking. Volgens artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden die op het OTB zienswijzen hebben ingediend (of wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan), beroep indienen.

Cookie-instellingen